សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Hangzhou Kejie!

ការបំបែកខ្យល់ Cryogenic

  • Air separation, cryogenic air separation, cryogenic gas separation

    ការបំបែកខ្យល់, ការបំបែកខ្យល់ cryogenic, ការបំបែកឧស្ម័ន cryogenic

    ដំណើរការផលិតអុកស៊ីហ្សែន និងអុកស៊ីហ្សែន អុកស៊ីហ្សែន និងអាសូត ណែនាំដំណើរការសម្ពាធទាបទៅក្នុងឧបករណ៍បំបែកខ្យល់ ដែលកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលនៃការបំបែកខ្យល់ និងធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវសុវត្ថិភាពនៃប្រតិបត្តិការ។កម្មវិធីគីមីដែលត្រូវគ្នាត្រូវបានប្រើក្នុងការគណនាដំណើរការ និងការរចនាឧបករណ៍ឯកតាសម្រាប់ការគណនាដំណើរការ និងការគណនារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីធានាបាននូវឧបករណ៍ទំនើប និងអាចទុកចិត្តបាន។